بازسازي پمپ فشار قوی(40bar) پالايشگاه بندرعباس

 

اين پمپ كه به دليل شرايط كاري دچار خوردگي و نشتي از بدنه شده بود ، قابل بازسازي توسط روشهاي معمول جوشكاري (Cladding)نبوده و

 جوشكاري آن بخاطر جنس خاص بدنه ، غير ممكن اعلام شده بود و بنابراين

 تنها راه بازسازي آن نصب وصله و دوخت به روش Lock & Stitching  بود كه تصاوير آنرا در زير مشاهده ميفرماييد:

 

 

 

((محل دوچار خوردگي و نشتي كه جوشكاري روي آن ناموفق بوده است))

 

 ((تست با اسپري ترك ياب  -تست مايع نافذ - به منظور مشخص ساختن محل هاي نشتي ))

 

 

 

 

 

 

 ((سنگ زدن سطح براي شروع برداشتن محل آسيب ديده))  

 ((برداشتن محل آسيب ديده توسط فرز))

 

 ((برداشتن كپي از محل جهت ساخت وصله))

 ((ساخت وصله از جنس توصيه شده (استيل 316) و نصب در محل مورد نظر))

 ((آغاز سوراخكاري و نصب پينهاي اوليه))

 

  ((پرداخت كاري كله گي پينها و نصب پينهاي سري دوم))

 

 

 ((نصب پينهاي نهايي))

  ((پرداخت كاري سطوح))

 

 ((انجام تست مايع نافذ جهت حصول اطمينان))

 

  ((انجام تست بر دو طرف سطح))

 

((در پايان پمپ مورد نظر توسط كارفرما با فشار هيدرواستاتيكي 40 بار تست شد و تاييد نهايي گرديد))

گزارش تخلف
بعدی