بازسازی بیرینگ هوزینگ

بازسازی و نصب وصله هوزینگ بیرینگ پمپ  چند

مرحله ای خوراک پالایشگاه نفت بندرعباس

بازسازی و نصب وصله هوزینگ بیرینگ رادیال پمپ خوراک گریز از مرکز چند مرحله ای


شرکت پالایش نفت بندرعباستصاویر هوزینگ بیرینگ پمپ پیش از بازسازی (پیدایش ترک در جای پیچ

 

به دلیل نبود روغن در حین کارکرد و داغ شدن بیش از حد هوزینگ


 

چدنی و در نتیجه شکست و ترک برداشتن آن(http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/07072010102.jpg

http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/DSC00012.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2776.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2780.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2782.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2786.jpg

این هوزینگ بیرینگ توسط شرکت نت فن آور خلیج فارس

 

بازسازی شد که مورد تایید تعمیرات و بازرسی فنی

 

شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز قرار گرفتتصاویر هوزینگ بیرینگ پس از بازسازی:http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00020.JPG


http://persiangulftech.persiangig.com/projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00022.JPG


http://persiangulftech.persiangig.com/projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00024.JPG
محل بازسازی شده پس از تست به روش

 PT  -  Penetrate Test
 

http://persiangulftech.persiangig.com/projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00027.JPG
گزارش تخلف
بعدی